فاطمه شهدکار

فاطمه شهدکار دکتری کارآفرینی بین الملل  ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و تجارت اکوپارت هستم

مشاور کسب و کار

شرکت توسعه و تجارت اکوپارت
از 1398 تا کنون

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت توسعه و تجارت اکوپارت
از 1398 تا کنون

مدیر عامل

شرکت یوکسل
1398-1402

دکتری کارآفرینی بین الملل

دکتری مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

جلسه منتورینگ

1 جلسه ملاقات با منتور

رزرو
رزرو