مریم صالحی

مریم صالحی  ، دکترای تربیت بدنی تخصص رفتار حرکتی هستم.

مشاهده پروفایل من

همکار اجرایی، کارشناس مرکز

مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان

مدرس

اداره کل تربیت بدنی اصفهان

دکترای تربیت بدنی (رفتار حرکتی)

جلسه منتورینگ

1 جلسه ملاقات با منتور

رزرو
رزرو