توانمندسازی سازمانی

آموزش های عمومی

ما به ارائه خدمات آموزشی در حوزه اقتصاد دایره‌ای و توسعه پایدار به :

جامعه، مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌های مردم نهاد و محیط زیست متعهد هستیم.

در اینجا می‌توانید دوره‌ها و منابعی را برای آموزش اقتصاد دایره‌ای و توسعه پایدار بیابید و از دیگران در جامعه یادگیری در حال رشد ما الهام بگیرید.

گذار به اقتصاد دایره‌ای و توسعه پایدار بستگی به نحوه یادگیری افراد و سازمان‌ها برای نوآوری و استفاده از آنچه آموخته‌اند در دنیای واقعی دارد.
بخش آموزش، از مدارس ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی، و همچنین تک تک اعضای جامعه، نقشی حیاتی در حصول اطمینان از تجهیز یک جامعه در تمام سنین به مهارت‌ها و دانش کلیدی برای اعمال تفکر دایره‌ای در مشاغل انتخابی خود ایفا می‌کند.