جستجوی پیشرفته

مرتب سازی بر اساس:

اصفهان، دانشگاه اصفهان

محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه

برگزاری اولین رویداد ملی ایده شو در دانشگاه اصفهان

کارآفرین شو

هدف از برگزاری این رویداد آشنایی با مفاهیم اولیه کسب و کار و نحوه بکارگیری

تور گردشگری اکوقشم

کبمنسیبتیبسب یسبحنبکنبنبمنب سیبکنیسبنبینبینبکسنینبمینبی