چابکی زنجیره تامین و بازارگرایی: رویکردی جهت عملکرد بهتر SMEها

فاطمه شهدکار

دکتری کارآفرینی بین الملل

مهدی ابراهیمی

دکتری کارآفرینی سیاسی

پریسا روغنی ابری

مهندسی نرم افزار

دانلود

فایل پی دی اف مقاله

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط با تأثیر واسطه‌ای چابکی زنجیره تأمین و تعدیل قابلیت‌های نوآوری انجام شد. داده‌های این مطالعه از شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی فعال در استان خراسان رضوی در سال 1402 جمع‌آوری شد. این پرسشنامه به صورت آنلاین بین مدیران شرکت¬های کوچک و متوسط استان توزیع شد. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از Smart Pls مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازارگرایی نه تنها بر عملکرد SMEها تأثیر می¬گذارد، بلکه به آنها در توسعه چابکی زنجیره تأمین نیز کمک می¬کند. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به عنوان یک راهنما برای مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور عمل کند. تا با تمرکز بر بازارگرایی، توانایی¬هایی مانند چابکی زنجیره تامین را برای افزایش عملکرد توسعه دهند.

Supply chain agility and market orientation: an approach for better performance of SMEs

Fatemeh Shahdekar, Mehdi Ebrahimi، Parisa Roghani

Abstract

This study was conducted with the aim of investigating the effect of market orientation on the performance of small and medium enterprises with the mediating effect of supply chain agility and adjustment of innovation capabilities. The data of this study were collected from small and medium production companies active in Razavi Khorasan province in 1402. The questionnaire was distributed online to managers of small and medium companies in the province. The data for this study come from small and medium production companies that were active in Razavi Khorasan province in 1402. The collected data were analyzed using Smart Pls. The results showed that market orientation not only affects the performance of SMEs, but also helps them develop supply chain agility. The findings of this research can serve as a guide for managers of small and medium companies in the country to develop capabilities such as supply chain agility to increase performance by focusing on market orientation.