جهت گیری کارآفرینی صادرات و عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)

فاطمه شهدکار

دکتری کارآفرینی بین الملل

مهدی ابراهیمی

دکتری کارآفرینی سیاسی

دانلود

فایل پی دی اف مقاله

چکیده:

داخلی سازی عملیات تجاری به یک عنصر حیاتی در اقتصادهای مبتنی بر شرکت تبدیل شده است. این به دلیل نیاز روزافزون اقتصادهای جهانی به بهبود تراز پرداخت­ها و تجارت است. اگرچه این مطلوب­ترین وضعیت اقتصادی است، اما کمتر از بخش SME از نظر عملکرد صادرات در کشور بازدهی حاصل می­شود. بنابراین، این مطالعه به منظور بررسی امکان‌سنجی مفهومی رابطه احتمالی بین جهت‌گیری کارآفرینانه صادرات (به عنوان ابعاد نوآوری، کنش‌پذیری و جهت‌گیری ریسک) و عملکرد صادرات انجام شد. 195 شرکت کوچک و متوسط در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفتند و یافته‌ها نشان داد که شرکت‌های کوچک و متوسط سطوح بالایی از جهت‌گیری کارآفرینی صادراتی دارند و ابعاد EEO پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی برای عملکرد صادرات هستند. بنابراین، شرکت‌های کوچک و متوسط باید تشویق شوند که همیشه کارکنان کارآفرین را جذب کنند، سیاست­های باز و بهینه را برای مشارکت‌های خارجی در پیش گیرند و بخش‌های عملیات بین‌المللی ایجاد کنند تا عملیات صادراتی خود را ساده‌تر نمایند و در عین حال منابع را برای تقویت عملکرد صادراتی اختصاص دهند.

Orientation of export entrepreneurship and export performance of small and medium enterprises (SMEs)

Fatemeh Shahdkar , Mehdi Ebrahimi

Abstract

Internationalization of business operations has emerged as a pivotal component of economies based on enterprises. This is due to the growing necessity for global economies to enhance their balance of payments and trade. Despite being the most sought-after economic scenario, the SME sector in Uganda fails to yield satisfactory results in terms of export performance. Consequently, this research was conducted to explore the conceptual feasibility of investigating the potential correlation between Export Entrepreneurial Orientation (specifically characterized by innovativeness, proactiveness, and risk orientation) and Export performance. A survey was conducted on 195 SMEs in Khorasan Razavi province, and the findings revealed that SMEs in Uganda possess significantly high levels of export entrepreneurial orientation. Additionally, it was observed that the dimensions of EEO serve as significant predictors of export performance. Therefore, SMEs should be encouraged to consistently recruit entrepreneurial personnel, foster foreign partnerships, and establish international operations departments in order to optimize their export operations and allocate resources towards the reinforcement of export performance.