بررسی نقش یکپارچه سازی تامین کننده، ادغام مشتری بر عملکرد عملیاتی با نقش میانجی انعطاف پذیری زنجیره تامین SMEs

فاطمه شهدکار

دکتری کارآفرینی بین الملل

مهدی ابراهیمی

دکتری کارآفرینی سیاسی

دانلود

فایل پی دی اف مقاله

چکیده:

این تحقیق رابطه بین یکپارچه سازی تامین کننده و ادغام مشتری بر عملکرد عملیاتی را با نقش میانجی انعطاف­پذیری زنجیره تامین در SMEs در استان تهران بررسی کرد. روش مورد استفاده در این تحقیق از روش های کمی با استفاده از چارچوب مفهومی و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از مدل­های معادلات ساختاری (SEM) با ابزار نرم افزار SmrtPLS 3.0 انجام شده است. پاسخ دهندگان به این مطالعه 650 مالک SME در حوزه صنایع غذایی در تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند. گردآوری داده‌ها در این پژوهش بر روی داده‌های اولیه در قالب اظهارات پاسخ‌دهندگان به‌دست‌آمده از پاسخ به پرسش‌نامه‌های تحقیق آنلاین طراحی شده با مقیاس لیکرت 7 انجام شد. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری زنجیره ای ادغام مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری زنجیره تأمین داشت. همچنین انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین، ادغام تامین کنندگان و ادغام مشتری اثر مثبت و معناداری بر عملکرد عملیاتی داشت.

Investigating the role of supplier integration, customer integration on operational performance with the mediating role of supply chain flexibility of SMEs

Fatemeh Shahdkar , Mehdi Ebrahimi

Abstract

This research investigated the relationship between supplier integration and customer integration on operational performance with the mediating role of supply chain flexibility in SMEs in Tehran province. The method used in this research is quantitative methods using the conceptual framework and research data analysis using structural equation models (SEM) with the SmrtPLS 3.0 software tool. The respondents of this study were 650 SME owners in the field of food industry in Tehran, who were determined using a simple random sampling method. Data collection in this research was done on primary data in the form of respondents' statements obtained from answers to online research questionnaires designed with a 7-point Likert scale. The results showed that customer integration chain flexibility had a positive and significant effect on supply chain flexibility. Also, supply chain flexibility, supplier integration and customer integration had a positive and significant effect on operational performance