بررسی نقش دانش شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استانداردهای بین المللی بر عملکرد صادراتی محصولات دانش بنیان

فاطمه شهدکار

دکتری کارآفرینی بین الملل

مهدی ابراهیمی

دکتری کارآفرینی سیاسی

تقی ترابی

دکتری کارآفرینی سیاسی

دانلود

فایل پی دی اف مقاله

چکیده:

در حالی که مطلوبیت انطباق بازاریابی در مقابل استانداردسازی مدت‌هاست که در محافل دانشگاهی و تجاری مورد بحث قرار گرفته است، مطالعات تجربی در مورد شرایطی که تحت آن هر استراتژی مناسب می‌شود، نادر بوده است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش تعدیل­گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته­بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت­های تولیدی دانش بنیان سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بر عملکرد صادراتی می­باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد. داده­های بدست آمده در این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای از بین مدیران شرکت­های این سه استان جمع­آوری شده و با استفاده ازنرم افزار pls و 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و در نهایت، یافته­های حاصل از این پژوهش نشان داده است که بسته­بندی و استاندارد بین­المللی محصولات بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبتی دارد. همچنین دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته­بندی محصولات بر عملکرد صادراتی تعدیل­گری می­کند ولی در رابطه بین استانداردهای بین­المللی محصولات بر عملکرد صادراتی، دانش و شناخت بازارهای خارجی نقش تعدیل­گری ندارد.

Investigating the role of foreign market knowledge on the relationship between packaging and international standards on the export performance of knowledge-based products

Fatemeh Shahdkar , Mehdi Ebrahimi , Taghi Torabi

Abstract

The debate surrounding the desirability of marketing adaptation versus standardization has been a topic of discussion in both academic and business circles. However, there has been a scarcity of empirical studies that examine the suitable conditions for each strategy. Hence, the aim of this research is to explore the moderating influence of knowledge and knowledge of foreign markets on the correlation between packaging and international standards of products manufactured by knowledge-based companies in Tehran, Khorasan Razavi, and Isfahan provinces, in terms of export performance. The research methodology employed is of the descriptive-survey type. Data for this study were collected through a questionnaire, utilizing stratified random sampling, targeting managers of companies in the aforementioned provinces. The collected data was analyzed using pls and 18SPSS software. Additionally, the questionnaire's validity was established through form and construct validity, while reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient. Ultimately, the findings of this research demonstrate the positive impact of packaging and international standards of products on export performance. Furthermore, it was observed that knowledge and knowledge of foreign markets moderate the relationship between product packaging and export performance, whereas they do not play a moderating role in the relationship between international product standards and export performance.