بررسی رویکردهایی برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط به بازارهای با ارزش بالا

فاطمه شهدکار

دکتری کارآفرینی بین الملل

مهدی ابراهیمی

دکتری کارآفرینی سیاسی

دانلود

فایل پی دی اف مقاله

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی رویکردهای تبدیل شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) به بازارهای با ارزش بالا، با تمرکز بر ساخت یک مدل معادلات ساختاری دستورالعمل‌ها انجام شد. چارچوب تحقیق مفهومی شامل یک متغیر پنهان برونزا، عنصر کشف ارزش، همراه با چهار متغیر پنهان درونزا، توسعه ارزش، ارتباط ارزش، توزیع ارزش و تجربیات ارزش بود. در این مطالعه از تحقیقات روش‌شناسی ترکیبی، شامل تحقیقات کیفی از طریق مصاحبه‌های عمیق با 9 کارشناس، بحث گروهی متمرکز با 11 کارآفرین موفق، و تحقیقات کمی از طریق نظرسنجی از 500 شرکت کوچک و متوسط در استان تهران استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت‌های کوچک و متوسط که در بازارهای با ارزش بالا فعالیت می‌کنند به محصولات مشهود و نامشهود تقسیم می‌شوند که نماینده 250 پاسخ‌دهنده از هر گروه است. پنج عنصر دستورالعمل برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط به بازارهای با ارزش بالا هم در کل و هم در هر عنصر از اهمیت بالایی برخوردار بودند. مدل SEM توسعه‌یافته با داده‌های تجربی پنج عنصر با ۲۷ عامل متغیر مشاهده‌شده سازگار بود. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه برای تحلیل تأثیر علی بین متغیرهای پنهان در مدل SEM نشان داد که هر شش فرضیه در سطح 001/0 از اهمیت آماری پشتیبانی می‌شوند. ارزش این مطالعه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که هدفشان انجام کسب‌وکار در بازارهای با ارزش است مفید است که می‌توانند رقابت‌پذیری خود را بهبود بخشند، ارزش‌های پیشنهادی منحصربه‌فرد ایجاد کنند و تجارب بهتری برای مشتری ارائه دهند.

Examining approaches for the development of small and medium enterprises into high-value markets

Fatemeh Shahdkar , Mehdi Ebrahimi

Abstract

This study was conducted with the aim of investigating the approaches of transforming small and medium enterprises (SMEs) into high-value markets, focusing on building a structural equation model of guidelines. The conceptual research framework included an exogenous latent variable, value discovery element, along with four endogenous latent variables, value development, value communication, value distribution, and value experiences.In this study, mixed methodology research was used, including qualitative research through in-depth interviews with 9 experts, focus group discussion with 11 successful entrepreneurs, and quantitative research through a survey of 500 small and medium companies in Tehran province. The results showed that SMEs operating in high-value markets are divided into tangible and intangible products, representing 250 respondents from each group. The five elements of the guidelines for the development of SMEs into high-value markets were of high importance both overall and in each element. The developed SEM model was consistent with the experimental data of five elements with 27 observed variable factors. In addition, the results of the hypothesis test for analyzing the causal effect between hidden variables in the SEM model showed that all six hypotheses were supported at the 0.001 level of statistical significance. The value of this study is useful for small and medium-sized companies that aim to do business in high-value markets that can improve their competitiveness, create unique value propositions, and provide better customer experiences