ارسال مقاله

فرم ارسال مقاله

لطفا فایل ورد مقاله که بر اساس راهنمای نویسنده تنظیم شده به همراه فرم تعهد ، تعارض منافع به همراه نامه به سردبیر از طریق فرم زیر ارسال گردد

نویسنده اول
نویسنده دوم
نویسنده سوم